Načítám…

Podmínky užití

Podmínky užití

Podmínky používání internetových stránek http://www.generali­liga.cz

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky provozované VAŠE LIGA, z.s. (dále jen uživatelé).

 1. Používání internetových stránek je bezplatné.
 2. Užívat tyto stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.
 3. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.
 4. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 5. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 6. Texty, fotografie, funkce a systém generaliliga.cz jsou chráněny autorským právem v plném rozsahu. Jejich kopírování pro jinou než osobní potřebu bude soudně stíháno.

Pravidla diskuze

 1. Smyslem diskuze na stránkách Zaměstnanecké ligy je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná a etická opatření omezující obsah příspěvků.
 2. Přispívat smí každý registrovaný uživatel Zaměstnanecké ligy, který neporušuje níže uvedená pravidla. Pokud některé pravidlo opakovaně poruší, bude mu odebrána pravomoc přispívat a jeho chybné příspěvky vymazány.
 3. Je zákázáno vkládat jakoukoli osobní inzerci či dělat reklamu jiným subjektům.
 4. Je zakázáno propagování rasové, národnostní, náboženské a jakékoliv jiné nesnášenlivosti či diskriminace.
 5. Je zakázáno používání vulgárního jazyka, urážek, pomluv, osobních útoků nebo ponižování jednotlivce, případně skupin osob.
 6. V diskuzích je zakázáno šíření spamu.
 7. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob – nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy nebo jiné soukromé informace.
 8. Správce diskuze – administrátor, má právo příspěvky porušující pravidla mazat a to bez jakýchkoliv polemik nebo upozornění.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

 1. Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.
 2. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
 3. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek ( zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
 4. Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 5. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Škoda na zdraví a majetku vzniklá na akcích a při zápasech ligy

 1. Registrací na webu a účastí na akcích a na zápasech ligy vyjadřuje uživatel souhlas s tímto prohlášením:
  1. Zúčastňuji se akcí a zápasů ligy na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí.
  2. V případě vzniklého úrazu či škody nebudu po pořadateli vymáhat náklady spojené se vznikem případného úrazu či škody a veškeré následky vzniklé úrazem či škodou si ponesu sám.
  3. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.